"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Na podstawie PN-N-18002

Według Polskiej Normy PN-N-18002: 2000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego" przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu:

- sprawdzenie, czy występujące na stanowiskach pracy zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy jest znane związane z nimi ryzyko zawodowe,
- wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, że przeprowadzono analizę zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochronne,
- dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy,
- ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego,
- zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne. Zaleca się przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

- przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
- przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
- po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
- po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Według tej normy proces oceny ryzyka zawodowego powinien obejmować następujące etapy:

- zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,
- identyfikacje zagrożeń,
- oszacowanie ryzyka zawodowego,
- wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002