"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

OHSAS/PN-N 18001 - usługi:

OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assurance Systems)

PN-N-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania, styczeń 2004

PN-N-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, styczeń 2000

Podstawowym celem niniejszego systemu jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Struktura zaprezentowanych powyżej norm umożliwia ich zastosowanie przez każdą organizację, niezależnie od wielkości czy też rodzaju działalności. Model zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest oparty na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest ściśle powiązane ze strategicznymi działaniami organizacji na rzecz wzrostu jej konkurencyjności. Wdrożenie tego systemu, jego utrzymywanie i doskonalenie umożliwi dostosowanie organizacji do przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, spełnienie oczekiwań społecznych oraz uzyskanie pozytywnych efektów ekonomicznych dla organizacji.

Niezbędnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest analiza zagrożeń na stanowiskach pracy. Jest ona postrzegana jako proces ciągły, daje podstawy do poprawy warunków pracy. Poprzez zaangażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów związanych z tymi aspektami zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co z kolei umożliwia ich skuteczniejsze ograniczenie.

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Wstęp do Jakości
więcej...

Jednostki certyfikujące
więcej...