"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Pozwolenia zintegrowane - oferta:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, nakłada obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla nowych i istniejących instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska.

Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego jest skutkiem wdrożenia do polskiego prawa ochrony środowiska postanowień dyrektywy 96/61/EC, zwanej w skrócie Dyrektywą IPPC.

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane muszą również spełnić wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT - Best Available Technique).

Działania prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmują następujące etapy:

1. Raport z przeglądu środowiskowego poprzedzającego opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Przegląd ekologiczny dotyczy:
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- emitowania hałasu do środowiska,
- wytwarzania i sposobu postępowania z odpadami,
- emitowania pól elektromagnetycznych,
- poboru wody,
- wprowadzania ścieków do wód lub ziemi oraz do kanalizacji.

2. Identyfikacja wymagań BAT i ich zdefiniowanie w odniesieniu do rozpatrywanej instalacji z uwzględnieniem przepisów prawnych.

3. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, składającego się z części formalnej, informacyjno-opisowej i operacyjnej.

4. Ustalenie i wniesienie opłaty rejestracyjnej.

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska | Eko-Net | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Centrum Informacji o Środowisku | EkoInfo

PODSTAWA PRAWNA
więcej...

SŁOWNIK POJĘĆ
więcej...

OPŁATY, TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
więcej...

IPPC POLSKA
link...