"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

HACCP - usługi:

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Piont czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontroli jest systemem zarządzania mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności.

Proces wdrażania możemy prowadzić w oparciu o:

- Codex Allimentarius,
- Normę duńską DS 3027:2002,

Oferta wdrażenia HACCP obejmuje:

- Audit wstępny firmy pod względem przygotowania do wdrożenia systemu HACCP lub GMP/GHP

- Raport z przygotowania zakładu do wdrożenia i wykaz prac dostosowujących zakład do wymogów prawnych

- Ustalenie ścisłego harmonogramu działań

- Szkolenia dla potrzeb kadry wyższego i niższego szczebla

- Pomoc w procesie powoływania zespołu eksperckiego do wdrożenia i utrzymania systemu

- Przygotowanie planu HACCP

- Pomoc w przeprowadzeniu analizy zagrożeń w przedsiębiorstwie

- Pomoc w ustaleniu krytycznych punktów kontroli

- Tworzenie dokumentacji, księgi HACCP, procedur, instrukcji

- Audit wewnętrzny - zakończenie wdrożenia HACCP

Przydatne linki:

Komitet Codex Alimentarius | Organizacja Żywności i Rolnictwa UN (FAO) | Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) | Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego | Instytut Żywności i Żywienia | Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Główny Inspektorat Weterynarii

GHP
Dobra Praktyka Higieniczna
więcej...

GMP
Dobra Praktyka Produkcyjna
więcej...

GLP
Dobra Praktyka Laboratoryjna
więcej...

Standard BRC
Global Standard - Food
więcej...

Standard IFS
INTERNATIONAL FOOD STANDARD
więcej...