"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Gospodarka z odpadami - oferta:

- opracowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- opracowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- opracowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

- opracowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- opracowywanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia w zakresie zbierania lub transportu odpadów

- zorganizowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi zasadami

- przygotowanie zgłoszenia do rejestru działalności nie podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- założenie i prowadzenia ewidencji odpadów

- przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania