"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

ISO 14001- usługi:

Wdrożenie norm serii ISO 14000 w sytuacji pogłębiającej się degradacji środowiska z jednej strony i rosnącej troski o środowisko z drugiej strony w wielu przypadkach jest warunkiem prowadzenia transakcji biznesowych i utrzymania się na rynku. Coraz więcej bowiem firm wybierając swoich dostawców patrzy na stosunek danej firmy do środowiska, który jest najlepiej wyrażony przez stosowanie norm serii ISO 14000. Coraz większa jest również rola wpływu na środowisko jako czynnika decydującego przy podejmowaniu decyzji o zakupie wyrobów.

Pomoc przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie, obejmuje w szczególności:

1. wstępny przegląd środowiskowy - wykonywany w celu określenia aktualnego stanu przedsiębiorstwa w zakresie spełnienia kryteriów środowiskowych, istniejącej organizacji zarządzania kwestiami środowiska, występujących w przeszłości i możliwych zagrożeń środowiska (ogólna analiza zagadnień środowiskowych, i dentyfikacja aspektów środowiskowych, identyfikacja oddziaływań).
2. pomoc w osiągnięciu przez zakład wymagań określonych przez prawo w zakresie ochrony środowiska we wszystkich aspektach oddziaływania zakładu na środowisko (powietrze, hałas, woda, ścieki, gleba, odpady, NZŚ, przyroda).
3. szkolenia w zakresie znajomości normy, wdrażania i funkcjonowania systemu.
4. wewnętrzny audit systemu - wymagany w systemach zarządzania środowiskiem (wg ISO 14000 i EMAS) pozwala na określenie poprawności działania systemu, a właściwie zidentyfikowane i wyeliminowane niezgodności z procedurami i systemem, w zasadniczy sposób ułatwiają osiągnięcie celu - nadania certyfikatu spełniania wymagań normy ISO 14001.
5. certyfikat - pomoc merytoryczna i formalna w doprowadzeniu do certyfikatu końcowego ISO 14000.

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Wstęp do Jakości
więcej...

Jednostki certyfikujące
więcej...