"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

ISO 9001:2000- usługi:

Międzynarodowa norma ISO 9001:2000 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów jakości. Zastosowane w niej normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Wynika ona bezpośrednio z pojęcia jakości, które związane jest z systemem zarządzania każdą organizacją, a nie konkretyzuje się na wybranej branży. Aplikacja takiej modelowej konstrukcji możliwa jest zatem w odniesieniu do organizacji każdego typu.

W ramach kompleksowego wdrożenia zapewniamy:

- Przeprowadzenie analizy stanu istniejącego w organizacji w aspekcie wymagań ISO 9001:2000
- Szkolenie i warsztaty dla kadry kierowniczej nt. interpretacji ISO 9001:2000
- Szkolenie i warsztaty zespołu wdrożeniowego nt. tworzenia dokumentacji systemu zarządzania jakością
- Konsultacje przy opracowaniu księgi jakości i procedur systemu zarządzania jakością
- Konsultacje przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością i działaniach korygujących
- Szkolenie auditorów wewnętrznych Przeprowadzenie auditu wewnętrznego
- Pomoc w przeprowadzeniu Przeglądu system zarządzania wykonywanego przez Kierownictwo
- Szkolenie wszystkich pracowników
- Pomoc przy kontaktach z jednostką certyfikującą

Korzyści wynikające z systemu zarządzania jakością:

- przejrzystość procesów
- koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu
- akceptacja produktów i firmy przez klienta
- międzynarodowe uznanie systemów certyfikowanych
- zmniejszenie zakresu badań przy realizacji zleceń
- terminowość dostaw
- obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt
- zapewnienie stałej i powtarzalnej jakości
- mniej auditów klienta
- skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa
- większe zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Wstęp do Jakości
więcej...

Jednostki certyfikujące
więcej...