"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

METODA RISK SCORE:

METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

R = S * E * P
S - potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych
Wartość
Strata
Straty ludzkie
Straty materialne
100
poważna katastrofa wiele ofiar śmiertelnych ponad 30 mln PLN
40
katastrofa kilka ofiar śmiertelnych 10-30 mln PLN
15
bardzo duża ofiara śmiertelna 500 tys.- 5 mln PLN
7
duża ciężkie uszkodzenie ciała 30 - 500 tys. PLN
3
średnia absencja 5 - 25 tys. PLN
1
mała udzielenie pierwszej pomocy poniżej 5 tys. PLN

E - czas ekspozycji oddziaływania szkodliwych czynników na pracownika
Wartość
Oddziaływanie
10
stałe
6
częste (codzienne)
3
sporadyczne (raz na tydzień)
2
okazjonalne (raz na miesiąc)
1
minimalne (kilka razy rocznie)
0,5
znikome (raz do roku)

P- prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla pracownika
Wartość
Zagrożenie
Szansa
10
bardzo prawdopodobne 50% (1 na 2)
6
całkiem możliwe 10% (1 na 10)
3
mało prawdopodobne ale możliwe 1% (1 na 100)
1
tylko sporadycznie możliwe 0,1% (1 na 1000)
0,5
możliwe do zaistnienia 0,01% (1 na 10 000)
0,2
praktycznie możliwe 0,001% (1 na 100 000)
0,1
tylko teoretycznie możliwe 0,0001% (1 na 1 000 000)

R - Ryzyko zawodowe, wartość liczbowa
Wartość R
Kategorie ryzyka
Działanie zapobiegawcze
R=<20
pomijalne wskazana kontrola
20<R<70
małe potrzebna kontrola
70<R<200
istotne potrzebna poprawa
200<R<400
duże potrzebna natychmiastowa poprawa
R>400
bardzo duże wskazane wstrzymanie pracy

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002
więcej...