"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Metoda Pięciu Kroków:

Ryzyka zawodowego można przeprowadzić w pięciu następujących krokach:

Krok 1: Zidentyfikuj zagrożenia.

Krok 2: Ustal, kto może ulec wypadkowi lub zachorować.

Krok 3: Oszacuj ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń i oceń, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego ryzyka.

Krok 4: Udokumentuj wyniki.

Krok 5: Okresowo dokonuj przeglądu oceny ryzyka zawodowego i weryfikuj ją, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002
więcej...