"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Opakowania i odpady opakowaniowe - oferta:

- przygotowanie zgłoszenia o rozpoczęciu lub likwidacji działalności związanej z gospodarowaniem niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

- założenie ewidencji w zakresie gospodarowania opakowaniami

- opracowanie rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

- przygotowanie informacji o wysokości należnej opłaty produktowej

- przygotowanie rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami

- przygotowanie rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań