"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego  
Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa  
Poddziałanie 1.1.2 Infrastruktura transportu publicznego  
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska  
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna  
Poddziałanie 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna  
Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia  
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury  
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego  
Działanie 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach  
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie  
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa  
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi  
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości  
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy  
Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie  
Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji  
Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe  
Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich  
Poddziałanie 3.3.2 Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych  
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa  
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna  
Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa  
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia  
Priorytet 4 Pomoc techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR � wydatki limitowane  
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR � wydatki nielimitowane  
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne
 

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Gospodarki i Pracy