"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT


Sektorowy Program Operacyjny
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacji poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU  
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu od 20.09.2004 r.
do 30.11.2004 r.
do 15.05.2005 r.
do 15.11.2005 r.
do godziny 15.00
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 - Dokapitalizowanie funduszy mikro-pożyczkowych od 10.11.2004 r.
do 31.01.2005 r.
do 30 .06.2005 r.
do 30 .11.2005 r.
Poddziałanie 1.2.2 - Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych od 10 .11.2004 r.
do 15.01.2005 r.
do 31.05.2005 r.
do 31.10.2005 r.
Poddziałanie 1.2.3 - Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed-capital  
Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm    
Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.1 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe, w tym badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i/lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi nabór wniosków odbywa sie w trybie ciagłym
od 2 .11.2004 r.
do 30 .06.2006 r.
Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacja i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw od 2 .11.2004 r.
do 17.12.2004 r.
Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej gospodarki od 2 .11.2004 r.
do 17.122004 r.
Poddziałanie 1.4.4 Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii nabór wniosków odbywa sie w trybie ciagłym
od 2 .11.2004 r.
do 30.06.2006 r.
Poddziałanie 1.4.5 Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii - foresight od 2.11.2004 r.
do 17.12.2004 r.
Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line    
Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo   od 20.09.2004 r.
do 16.12.2004 r
do 30.03.2005 r.
do 24.06.2005 r.
do 16.09.2005 r.
do 5.12.2005 r.
- do godziny 15.00
Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji  
Poddziałanie 2.2.2 Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw Nabór wniosków od 2.08.2004 r. w trybie ciągłym
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje   od 20.09.2004 r.
do 2.12.2004 r.
do 25.02.2005 r.
do 20.05.2005 r.
do 18.08.2005 r.
do 7.11.2005 r.
- do godziny 15.00
Działanie 2.4 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska Poddziałanie 2.4.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego  
Poddziałanie 2.4.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
Poddziałanie 2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza  
Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi  
Priorytet 3 Pomoc Techniczna
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO    
Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy Instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO    
Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO -WKP    
Działanie 3.4. Wsparcie jednostki oceny
   

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)