"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO T)
Priorytet 1 - Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu Działanie 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach  
Poddziałanie 1.1.1. Przebudowa linii kolejowych  
Poddziałanie 1.1.2. Zakup pasażerskiego taboru kolejowego oraz lokomotyw interoperacyjnych  
Działanie 1.2 Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich  
Poddziałanie 1.2.1. Poprawa dostępu do portów morskich od strony morza.  
Poddziałanie 1.2.2. Poprawa infrastruktury w portach morskich  
Poddziałanie 1.2.3. Poprawa dostępu do portów morskich od strony lądu  
Działanie 1.3 Rozwój systemów intermodalnych  
Poddziałanie 1.3.1. Budowa centrów logistycznych  
Poddziałanie 1.3.2. Budowa terminali kontenerowych  
Priorytet II Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Działanie 2.1 Budowa i przebudowa dróg krajowych  
Poddziałanie 2.1.1. Budowa autostrad  
Poddziałanie 2.1.2. Budowa dróg ekspresowych  
Poddziałanie 2.1.3. Przebudowa dróg krajowych  
Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdu drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu  
Działanie 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Poddziałanie 2.3.1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych  
Poddziałanie 2.3.2. Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego  
Priorytet III Pomoc techniczna dla SPO-T Działanie3.1 Wsparcie efektywnego zarządzania SPO - Transport  
Działanie 3.2 Informacja i promocja operacji SPO - Transport
 

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Infrastruktury