"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy    
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży    
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia    
Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych    
Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka    
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet    
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji -promocja kształcenia przez całe życie    
Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy    
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki    
Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych    
Priorytet 3: Pomoc techniczna
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania    
Działanie 3.2 Informacja i promocja Działań SPO RZL    
Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego
   

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Gospodarki i Pracy