"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Sektorowy Program Operacyjny
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO ROL)
Cel 1 "Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno - żywnościowej" - traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w pierwszych latach integracji z UE
Cel 2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" - realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego Planu Rozwoju
Priorytet I: Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym Działanie 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych  
Działanie 1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom  
Działanie 1.3. Szkolenia  
Działanie 1.4. Wsparcie doradztwa rolniczego  
Działanie 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych  
Priorytet II: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.1. Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych  
Działanie 2.2. Scalanie gruntów  
Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  
Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności  
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi  
Działanie 2.6. Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem  
Działanie 2.7. Program pilotażowy Leader+  
Priorytet III: Pomoc techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu  
Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny  
Działanie 3.3 Informowania i promocja programu  

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi