"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Pozwolenia zintegrowane - słownik pojęć

1. System IPPC - jest to system zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.

2. Pozwolenie zintegrowane - jest to decyzja administracyjna, będąca licencją na prowadzenie instalacji na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska(obejmujących powietrze,wodę,powierzchnię ziemi,odpady i hałas) przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki.Jest szczególnym rodzajem pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,którego posiadanie stanowi warunek dla prowadzenia wybranej grupy instalacji,której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych,albo środowiska jako całości.

3. BAT - termin ten oznacza najlepszą dostepną technikę,jest to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych,mający na celu eliminowanie emisji lub/jeżeli nie jest to praktycznie możliwe/ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym,że pojęcie:
"technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób,w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana,
"dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju,który umożliwia im praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność, może uzyskać
"najlepsza technika"oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości

Dostosowanie się do wymagań BAT jest warunkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Prawidłowo zredagowany wniosek musi uwzględniać wymagania BAT/art.143,204 i 207 ustawy POŚ/, tzn.:

-rachunek kosztów i korzyści
-czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji
-zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum -podjęcie środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska
-stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
-efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
-zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw
-stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów
-rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
-wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod,które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
-wykorzystanie analizy cyklu życia produktów
-postęp naukowo-techniczny

Przy definiowaniu wymagń BAT dla konkretnej instalacji należy wziąć pod uwagę:
-lokalne warunki i priorytety środowiskowe
-warunki techniczno-ekonomiczne

4. BREF - dokument referencyjny,dzięki któremu możliwe jest określanie granicznych wielkości emisyjnych i innych parametrów charakteryzujących BAT dla danej instalacji

5. Instalacja
- termin ten oznacza:
a/ stacjonarne urządzenie techniczne
b/ zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie,do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu
c/ budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami

6. Prowadzący instalację
- jest to podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie POŚ

7. Graniczne wielkości emisyjne - są to takie dodatkowe standardy emisyjne,które nie mogą być przekraczane przez instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.
Odstępstwo od granicznych wielkości emisji jest dopuszczalne w zakresie progów tolerancji pod warunkiem,że:
nie zostaną naruszone standardy środowiska i będzie to z korzyścią dla środowiska jako całości.
W przypadku gdy graniczne wielkości emisyjne nie zostały określone dopuszczalną wielkość emisji z instalacji ustala się,uwzględniając konieczność przestrzegania obowiazujących standardów emisyjnych

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska | Eko-Net | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Centrum Informacji o Środowisku | EkoInfo

PODSTAWA PRAWNA
więcej...

SŁOWNIK POJĘĆ
więcej...

OPŁATY, TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
więcej...

IPPC POLSKA
link...