"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Pozwolenia zintegrowane - podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami)
Tytuł III Dział IV Rozdział 4 art.201-219 (transponuje postanowienia Dyrektywy 96/61/WE Unii Europejskiej z 24 września 1996r.w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania/kontroli/ zanieczyszczeń, zwana potocznie Dyrektwą IPPC, wprowadzając system pozwoleń zintegrowanych w Polsce)

2. Ustawa z dnia 27 lipca o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska,ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz.1085 z dnia 18 września 2001r.)
art.19 (określa terminy uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowych i istniejących instalacji)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.Nr 122,poz.1055 z dnia 1 sierpnia 2002r.)
(wymienia instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego)

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r.w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. Nr 190,poz.1591 z dnia 15 listopada 2002r.) (określa wysokość opłat rejestracyjnych,których wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku w wydanie pozwolenia zintegrowanego)

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003r.w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej (Dz.U. Nr 52,poz.466 z dnia 28 marca 2003r.)

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego (Dz.U.Nr 67,poz.631 z dnia 18 kwietnia 2003r.)
(rozporządzenia z pozycji 6 i 7 dotyczą zasad wynagradzania oraz naliczania kosztów związanych z postępowaniem negocjacyjnym w przypadku starań zakładu /prowadzącego instalację/ o ustanowienie programu dostosowawczego, mającego na celu dojście zakładu do warunków umożliwiających uzyskanie pozwolenia zintegrowanego)

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003r.w sprawie rodzajów instalacji dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego (Dz.U.Nr 80,poz.731 z dnia 10 maja 2003r.)
(określa rodzaje instalacji,dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego)

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r.w sprawie standardów emisyjnych (Dz.U. Nr 163, poz.1584 z dnia 18 września 2003r.)

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003r.w sprawie późniejszych terminów do uzuskania pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. Nr 177, poz.1736 z dnia 26 września 2003r.)
(rozporządzenie określa późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji,dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001r. a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003r.)

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska | Eko-Net | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Centrum Informacji o Środowisku | EkoInfo

PODSTAWA PRAWNA
więcej...

SŁOWNIK POJĘĆ
więcej...

OPŁATY, TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
więcej...

IPPC POLSKA
link...