"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Pozwolenia zintegrowane - opaty, termin załatwienia sprawy

Opłata skarbowa:
-za wniosek (w znakach skarbowych) 5 zł
-za każdy załącznik dołączony do wniosku (w znakach skarbowych) 0,50 zł
- opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego 2 000 zł

-opłata rejestracyjna za wniosek - zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002r.w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. Nr 190,poz.1591 z dnia 15 listopada 2002r.).

Opłata rejestracyjna nie może przekroczyć 3000 euro.Opłatę rejestracyjną należy wnieść na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Ministra Środowiska.

Nr rachunku: BOŚ S.A. II O/Warszawa
66154011572001660010360009

Wysokość opłaty rejestracyjnej oblicza sie w/g następującego wzoru:

O = B x WR / WP

O - oznacza wysokość opłaty rejestracyjnej.

B - oznacza wysokość bazowej stawki opłaty dla danego rodzaju instalacji.

WR - oznacza maksymalną teoretyczną/możliwą teoretycznie do osiągnięcia/ wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w danej instalacji.

WP - oznacza progową wielkość parametru charakteryzującego skalę działalności prowadzonej w instalacji danego rodzaju.

Wysokość stawek bazowych B oraz progowe wielkości parametrów charakteryzujących skalę działalności prowadzonej w instalacji WP określa załącznik do w/w rozporządzenia.

Wielkość wskaźnika WR wyraża się w takich samych jednostkach,jak wielkość wskaźnika WP. Jeżeli na terenie zakładu położona jest więcej niż jedna instalacja tego samego rodzaju,to wskaźnik WR określa się jako sumę maksymalnych teoretycznych wielkości parametrów charakteryzujących skalę działalności poszczególnych instalacji.

Jeżeli wniosek obejmuje instalacje różnego rodzaju,zlokalizowane na terenie jednego zakładu wysokość opłaty rejestracyjnej stanowi sumę opłat dla poszczególnych rodzajów instalacji, obliczonych w/g wzoru.

Jeżeli wielkość wskaźnika WR jest mniejsza bądź równa wielkości wskaźnkia WP to wysokość opłaty rejestracyjnej jest równa bazowej stawce opłaty.

Jezeli obliczona wysokość opłaty rejestracyjnej jest wyższa niż 3000 euro to opłatę wnosi się w wysokości równoważnej 3000 euro.

Opłatę rejestracyjną wnosi się w złotych stanowiących równowartość należnej kwoty w euro,według średniego kursu złotego do euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wnoszenia opłaty rejestracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:


- bez zbędnej zwłoki - nie później niż w ciągu miesiąca
- w sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące

Uwaga: W przypadku procedury wydawania pozwoleń zintegrowanych przewiduje się zmiany w przepisach prawa zezwalające organowi na 6-miesięczny termin do wydania pozwolenia zintegrowanego /wydawanego po raz pierwszy dla instalacji/

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska | Eko-Net | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Centrum Informacji o Środowisku | EkoInfo

PODSTAWA PRAWNA
więcej...

SŁOWNIK POJĘĆ
więcej...

OPŁATY, TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
więcej...

IPPC POLSKA
link...