"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 stycznia 2002 r.
w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.
(Dz. U. Nr 8, poz. 81 z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem.
2. Wartości progowe poziomów hałasu, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.