"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z dnia 13.08.2004 r. Nr 178, poz. 1841)

Tabela _1
    Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB
    Drogi lub linie kolejowe 1) Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
  Przeznaczenie terenu
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1
a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej b) Tereny szpitali poza miastem
50
45
45
40
2
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach
55
50
50
40
3
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem
d) Tereny zabudowy zagrodowej
60
50
55
45
4
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych
65
55
55
45

Równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku (skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A), który w określonym przedziale czasu odniesienia jest równy wartości średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Korekcja zgodnie z charakterystyką częstotliwościową A uwzględnia różny sposób słyszenia człowieka dla różnych częstotliwości.

Długotrwały, średni poziom dźwięku A, jest to wartość średnia - w długotrwałym przedziale czasu (sześć kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod względem akustycznym) - z równoważnych poziomów dźwięku A, występujących w kolejnych przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu.