"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Standard BRC British Retail Consortium

BRC - normą międzynarodową

Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC jako kryterium doboru dostawców i wydaje się, że w najbliższym czasie brytyjski standard może zostać oficjalnie zaakceptowany jako rodzaj normy międzynarodowej. Jeśli do tego dojdzie, producenci żywności będą mogli korzystać z inspekcji jednostki certyfikującej, którą sami wybiorą, mając świadomość, że uzyskany certyfikat jest uznawany przez większość międzynarodowych sieci handlowych.

Kryteria inspekcji Standard BRC łączy wymagania zawarte w normach serii ISO 9000, w HACCP, GMP i GHP definiując jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Inspekcja zakładu zgodnie ze standardem BRC różni się znacznie od auditu Systemu Zarządzania Jakością. Kontrola określa, czy i jak efektywnie producent spełnia techniczne wymagania standardu BRC w następujących obszarach :

1. System HACCP - wdrożony zgodnie z 7 zasadami Codex Alimentarius;

2. Udokumentowany System Zarządzania Jakością - wymagane jest aby elementy SZJ (np.: polityka jakości, księga jakości, schemat organizacyjny, zakresy odpowiedzialności, specyfikacje surowców i wyrobów gotowych, identyfikowalność wyrobu oraz sposób nadzoru nad dokumentacją i danymi, przeprowadzanie auditów wewnętrznych, prowadzenie działań korygujących, sposób wycofywania produktu z rynku) były określone, a wszelkie dane dotyczące tych działań dostępne w formie pisemnej;

3. Zapewnienie właściwego środowiska produkcji (tzn. wdrożenie Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) ) - określa wymagania dotyczące przepływu surowców, produktów oraz ludzi, przygotowania budynków i hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, dokonywania przeglądów technicznych, realizacji harmonogramów czyszczenia, sposobu usuwania odpadów, metod kontroli szkodników, warunków transportu surowców i wyrobów gotowych;

4. Kontrola Produktu - odnosi się nie tylko do kontroli laboratoryjnej, ale również określa wymagania związane z opakowaniem produktu, terminem przydatności do spożycia, zapewnieniem odpowiedniej rotacji zapasów oraz zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami mechanicznymi, sposobami zwalniania partii do obrotu, jak również postępowaniem z wyrobem niezgodnym ze specyfikacją;

5. Kontrola Procesu - obejmuje monitoring czasu/temperatury w procesach krytycznych, nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym zarówno w strefach produkcyjnych jak i w laboratoriach, specyficzne wymagania dotyczące produktów specjalnych (np. wegetariańskich, wolnych od modyfikacji genetycznych);

6. Wymagania związane z personelem - obejmuje wymagania dotyczące obowiązujących zasad higieny w strefach produkcyjnych, procedury badań medycznych, odzieży ochronnej i sposobu szkolenia personelu.