"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Jesteśmy akredytowanym wykonawcom usług doradczych do Działania 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP).

W ramach Działania świadczymy usługi doradcze w następujących kategoriach:

Doradztwo w zakresie jakości:

1 Projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub bezpieczeństwem i higieną pracy

2 Uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu

3 Wydawanie deklaracji zgodności producenta

4 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Wymagany rezultat działania:

Dokumentacja projektowa/wdrożeniowa; certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności nadane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą.

Wydatki kwalifikują się do wypłaty wsparcia pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę odpowiednich certyfikatów lub deklaracji zgodności. Wsparciu nie podlegają koszty audytu certyfikacyjnego, badań i testów oraz innych usług nie będących doradztwem (wydatki poniesione na rzecz jednostki przyznającej certyfikat).

Wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu:

a) nie może być niższa niż 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych); oraz
b) nie może być wyższa niż 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); oraz
c) nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001;

W okresie programowania 2004-2006 wyznacza się następujące terminy składania wniosków o dofinansowanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących:

W roku 2004: do 16 grudnia,
W roku 2005: do 30 marca, do 24 czerwca, do 16 września, do 5 grudnia
zawsze do godziny 15.00.
więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach programu Unii Europejskiej Phare "Program Rozwoju BHP" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dziedziny akredytacji:

1.Zidentyfikowanie zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami:
1) Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy w tym wykonanie niezbędnych badań środowiska pracy
2) Ocena ryzyka zawodowego
3) Opracowanie działań ograniczających ryzyko zawodowe
4) Udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego w postaci opracowanych kart analizy ryzyka
5) Zapoznanie pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą w formie szkolenia.

2. Ocena ergonomiczności miejsca pracy:
1) Określanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
2) Ocena zgodności stanowisk pracy z wymaganiami ergonomii pracy zawartymi w przepisach prawa, normach i innych danych literaturowych
3) Planowanie i wdrażanie działań zapobiegawczych ograniczających wpływ nie ergonomicznych warunków pracy na zdrowie pracownika.

3. Ocena poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji technologicznych:
1) Ocena zgodności maszyn i instalacji technologicznych z wymaganiami zawartymi w przepisach prawa oraz normach
2) Definiowanie działań korygujących w celu spełnienia wymagań prawnych i zwiększających bezpieczeństwo pracy.

4. Planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych:
1) Planowanie i wdrożenie działań zapobiegawczych zmniejszających ryzyko wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia
2) Dobór ochron osobistych w tym m.in. dobór do źródeł hałasu ochronników słuchu.
3) Projektowanie i instalacja sprzętu umożliwiającego dostosowanie wykorzystywanych urządzeń do wymogów bezpieczeństwa itd.

5. Opracowanie technicznych projektów stosowania maszyn lub/i sprzętu ochraniającego stanowisko pracy

Minimalna kwota wsparcia na projekt: 500 EUR
Maksymalna kwota wsparcia na projekt: 4.000 EUR
Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu: 50%

Terminy składania wniosków: 2 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października oraz 2 grudnia 2004 r. do godziny 15:00.
więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług w ramach Programu Wstęp do jakości, realizowanego w ramach programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji

Działanie: Uzyskanie lub odnowienie certyfikatu systemów zarządzania

Opis działania:
Rozwój i wdrożenie określonych systemów zarządzania w celu uzyskania bądź odnowienia certyfikatu nadanego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Systemy zarządzania, o których mowa, to system zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Następujące czynności uznaje się za kwalifikowane:
a) doskonalenie i wdrażanie systemu (audit wstępny, przygotowanie dokumentacji, doskonalenie i dostosowanie dokumentacji, audit wewnętrzny);
b) certyfikacja systemu (pierwszy audit certyfikujący, audity okresowe);
więcej informacji na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości